Týdenní plán 18.1. – 22.1.2021

Matematika:

Dělitelnost přirozených čísel

(Rozklad čísel na prvočinitele, největší společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná)

Český jazyk:

Mluvnice on-line – učebnice Čj. str. 47 a 49 – dokončení látky Kde píšeme i/y a í/ý – dom. úkol na procvičení v zadání do Teams

Sloh on-line – popis osoby – str.151

Literatura distančně – Rychlonohý Džar – Semjon Karatov: čítanka str. 109 – 113, přečíst a vypracovat úkol + zápis do sešitu – viz zadání v Teams

Anglický jazyk:

 Past simple, regular and irregular verbs (p.uč. Buňková)

Dějepis:

Egypt – dějiny země

Informatika:

šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování

Občanská výchova:

Obrana a ochrana státu – distančně, úkol v zadání v Teams

Výtvarná Výchova:

K úkolu na literaturu nakresli jak si představuješ Mochora.

Inspirace a popis úkolu v zadání v Teams

Zeměpis:

Vnější přírodní činitelé

Fyzika:

tání

Přírodopis:

plavuně, přesličky, kapradiny

Comments are closed.